ابتدا وارد سایت https://me.tamin.ir شوید و طبق راهنمای زیر عمل کنید
   

   

   

   

   

   

   

   

   


  گروه بازرسی، برای درخواست های غیر حضوری بیمه شدگان و کارفرمایان جهت اعلام اشتغال در کارگاه و یا درخواست بازرسی برای یک کارگاه می باشد و دارای موارد زیر است:

   

   • مشاهده بازرسی های انجام شده: از این فرم بمنظور مشاهده اطلاعات بازرسی درصورت ثبت شماره بیمه در کارگاه مربوطه میتوانید استفاده نمایید.
   • مشاهده اعتراض های ثبت شده :از این فرم بمنظور مشاهده اعتراض های ثبت شده نسبت به گروه بندی انتخاب شده می توانید استفاده نمایید.
   • درخواست اعتراض به بازرسی های ثبت شده : از این فرم بمنظور ثبت اعتراض های خود با مشاهده بازرسی می توانید استفاده نمایید.
   • ثبت درخواست برای افراد فاقد بازرسی :در صورت عدم ثبت بازرسی میتوانید از این فرم بدون الزامی بودن شماره بیمه ، جهت ثبت درخواست خود اقدام نمایید

   

   

   

   

   

  منبع : سایت رسمی سازمان تامین اجتماعی