۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «مرگ» ثبت شده است

حرف حساب :آخرین مقصد خاک است

۰ نظر
فرشاد ناصری فر

ماده 3 قانون تامین اجتماعی

‌ماده 3- تأمین اجتماعی موضوع این قانون شامل موارد زیر می‌باشد:
‌الف - حوادث و بیماریها.
ب - بارداری.
ج - غرامت دستمزد.
‌د - ازکارافتادگی.
ه - بازنشستگی.
‌و - مرگ.
‌تبصره - مشمولین این قانون از کمکهای ازدواج و عائله‌مندی طبق مقررات مربوط
برخوردار خواهند شد.

۰ نظر
فرشاد ناصری فر