نحوه محاسبه مستمری بازنشستگی

 

ماده‌ 77- میزان‌ مستمری‌ بازنشستگی‌ عبارت‌ است‌ از یک‌ سی‌وپنجم‌ متوسط‌ مزد یا حقوق‌ بیمه ‌شده‌ ضرب در سنوات‌ پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ مشروط‌ بر آنکه‌ از صددرصد متوسط‌ مزد یا حقوق‌ تجاوز ننماید.

(این ماده حسب قانون اصلاح مواد 72 و 77 و تبصره ماده 76 قانون تأمین اجتماعی، مصوب 1371/12/16 تغییر کرده است. متن جدید عبارتست از:

میزان مستمری بازنشستگی عبارتست از یک سی‌ام متوسط مزد یا حقوق بیمه ‌شده ضرب در سنوات پرداخت حق بیمه مشروط بر آنکه از (35/30) سی و پنج، سی‌ام متوسط مزد یا حقوق تجاوز ننماید.

تبصره- متوسط‌ مزد یا حقوق‌ برای‌ محاسبه‌ مستمری‌ بازنشستگی‌ عبارت‌ است‌ از مجموع‌ مزد یا حقوق‌ بیمه‌ شده‌ که‌ براساس‌ آن‌ حق‌ بیمه‌ پرداخت‌ گردیده‌ ظرف‌ آخرین‌ دو سال‌ پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ تقسیم‌ بر بیست‌ و چهار