همانگونه که مستحضر هستید سامانه سوابق تامین اجتماعی جهت بروزرسانی در دسترس نبود تا اینکه سایت جدید بارگذاری و راهنمای آن در دسترس همگان قرار گرفت .

 

لینک دریافت راهنما