کتابی رو که میخواهم معرفی کنم تالیف یکی از همکاران باسواد و درجه یک من اقای صادق مجدم هست . معرفی کوتاه:اهمیت و جایگاه زنان در خانواده و اجتماع، زمینه‌ساز علمی و منفی جهت محاسبه ارزش کار خانه‌داری زنان و ملحوظ نمودن ارزش‌افزوده کار خانگی در محاسبات درآمد ملی و تسهیل زیرساخت‌های حمایتی، تأمین اجتماعی و فرهنگی برای قشر مذکور است. در کتاب حاضر برای نشان دادن سهم زنان در عرصه تولید، خدمات و کمک شب اقتصاد خانواده و تحکیم خانواده در تعالیم اسلام به رویکرد اقتصاد مقاومتی از راه بررسی خدمات مختلف زنان در خانه و محاسبه ارزش‌افزوده‌ای که توسط زنان متأهل به انجام این‌گونه خدمات حاصل می‌گردد به بررسی و تحلیل پرداخته شده است