برخلاف سایر استان ها اکثر کارگران ساختمانی در استان خوزستان در فصل تابستان؛  شب ها کار می کنند و روزها استراحت . (11 شب روز چهارشنبه 18 / 05 / 1396 )