امروز روز خیلی شلوغی بود و  البته تعطیلی شنبه بی تاثیر نبود . تقریبا تا ساعت 13:30 ارباب رجوع ها حضور داشتن . اصلا متوجه گذر وقت نشدم