رفع برخی ایرادات جزئی

بروزرسانی بخش قوانین

حذف بخش درباره از قسمت فرود